Thông tin sản phẩm bao gồm: Tên sản phẩm, phân nhóm, giá, quy cách, nhà cung cấp

Thôn tin tồn kho, Tồn kho tổng hợp, Thẻ kho, Theo dõi quá trình nhập xuất hàng hóa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.